Trang chủ / Blog

Nhiệm vụ không gian

"Sứ mệnh không gian" của chúng tôi tại các trường quốc tế ở Reinsdorf là khoa học thuần túy

Đóng góp cho dự án

Chúng tôi cần anh.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của chúng tôi với một tiện ích mở rộng tạo ra một bản dịch tự động bằng cách sử dụng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.